Enemmän voimavaroja, vähemmän stressiä, parempia tuloksia?

Vuorokauteen ei mahdu enempää tunteja, mutta jokaisen työn parissa vietetyn tunnin laatua voi parantaa.

 

Miten Jaksan. Ehdin.Onnistun?™ -valmennus tähtää työssäjaksamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä onnistumiseen johtavien työskentelytapojen rakentamiseen!

Olemme tehneet huomion, että pääasiassa työhyvinvoinnin kehittämistä lähestytään hyvinvoinnin peruspilaireiden näkökulmasta: henkilöstöä kannustetaa liikuntaan, terveelliseen elämäntapaan ja riittävään uneen.

Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, mutta tähän liittyy eräs paradoksi: tingimme näistä hyvinvoinnin perusasioista liian usein työkiireiden ja stressaavan työjakson vuoksi.

Hyvinvointiin tehdyt satsaukset tuottavat parhaiten siinä vaiheessa, kun itsessään työssä olevat kuormitustekijät on tunnistettu ja otettu hallintaan! Miten Jaksan.Ehdin.Onnistun™ -valmennuksessa tarkastelun keskiöön nostetaan TYÖ.

Työhyvinvointi on ennen kaikkea työasia.

 

On aika tarkastella sitä työn järjestelyn näkökulmasta.

Valmennus soveltuu yritykseenne,

mikäli haluatte:

1) rakentaa henkilöstön hyvinvointia tukevia toimintamalleja ja prosesseja

2) kehittää oman työn johtamisen ja ajanhallinnan taitoja

3) parantaa työn tehokkuutta & tuloksellisuutta

4) lisätä henkilöstönne hyvinvointia & työturvallisuutta

5) viedä organisaationne tiedolla johtamisen seuraavalle tasolle

valmennuksen sisältö

PÄIVÄ 1

LUONTAISET TAIPUMUKSET™- analyysi + työnohjaus

Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointi- ja toimintamalleja, joita pidämme luonnollisena ja normaalina. Luontaiset taipumukset™- menetelmä auttaa tunnistamaan omat luontaiset vahvuudet ja kehityshaasteet ja tämän pohjalta tunnistamaan tehtäviä, jotka kuormittavat tai puolestaan tuovat energiaa päiviimme. Luontaisilla vahvuusalueilla toimiminen edistää työn aikaista palautumista.

Osallistujat saavat henkilökohtaisen raportin omasta ajattelutyylistä.

PÄIVÄ 2

Firstbeat®- hyvinvointianalyysi

Firsbeat- mittauksen ja hyvinvointianalyysin avulla saamme konkreettista tietoa hyvinvointimme tilasta, stressin ja palautumisen suhteesta sekä unen laadusta. Tutustumme kuormituksen ja stressin fysiologiseen taustaan ja sitä kautta kuormituksen ilmenemiseen arjessa ja työssä. Tunnistamme osa-alueet ja tilanteet, joihin oman hyvinvoinnin edistämiseksi tulisi kiinnittää huomiota.

Osallistujat saavat oman henkilökohtaisen hyvinvointianalyysi-raportin.

PÄIVÄ 3

Ominaisuudesta taidoksi

Luontaiset tapamme toimia ja ajatella tekevät meistä ainutlaatuisia. Näissä persoonan ominaisuuksissa piilevät myös luontaiset vahvuutemme. Tulevaisuuden työelämässä taidot tulevat korvaamaan tittelit. Valmennuksessa opimme tarkastelemaan persoonamme luontaisia piirteitä ominaisuuksina, joista rakentuu menestyvä konsepti ja sanoittamaan niitä työyhteisöön lisäarvoa tuottaviksi taidoiksi.

PÄIVÄ 4

Luontevat toimintamallit & prosessit

Kun saamme selville, minkä asioiden parissa olemme luontaisesti hyviä, mitkä asiat kuormittavat ja mitä tehdessä palaudumme, on aika tarkastella työympäristöä ja menetelmiä uudella silmällä. Valmennuksessa muokkaamme suhtautumistamme prosesseihin, joita toteutamme ja rakennamme toimintamallimme uudelleen taitojemme ja luontaisten vahvuuksiemme näkökulmasta.

ALOITETAANKO VALMENNUSPÖHINÄT?

Ota yhteyttä, keskustellaan yksityiskohdista tarkemmin.

MISTÄ VALMENNUKSEN VAIKUTTAVUUS SYNTYY?

U

OPPIMISESTA

SOVELTAMISESTA

TEKEMISESTÄ

Olemme suunnitelleet valmennuskokonaisuuden siten, että uuden tiedon omaksumiselle, sovellutuksien oivaltamiselle sekä käytäntöön viemiselle on varattu oppimisen kannalta riittävästi aikaa ja tukea.

Valmennus on jaoteltu loogisiin, toisiaan tukeviin osakokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat asioihin palaamisen valmennusprosessin aikana.

Kun tekemiseen sitoudutaan yhdessä, saavutetaan paras lopputulos.

MISSÄ VALMENNUKSEN HYÖTYJÄ MITATAAN?

STRESSIN HINTALAPPU PIENENEE

Ongelmanratkaisukyvyn heikkeneminen. Päätöksentekokyvyn heikkeneminen. Tarkkaavaisuuden heikkeneminen ja virheiden määrän lisääntyminen. Nämä ovat murto-osa seurauksista, mihin työn kuormitustekijät vaikuttavat tai missä ne ilmenevät. Merkittäviä asioita työn tuloksien kannalta, ja näiden asioiden yksi yhteinen nimittäjä on stressi.

Kun kuormitustekijät tunnistetaan ja niihin vaikutetaan positiivisesti työn ja toimintamallien järjestelyillä, aikaansaadaan positiivisia tuloksia niin työn tehon ja tulosten kuin turvallisuudenkin kannalta.

TYÖHYVINVOINTI JA YHTEISTYÖ PARANEE

Oletko huomannut, että ihminen käyttäytyy eri tavalla stressaantuneena? Miten se vaikuttaa työyhteisöön? Entä mikä tilanne on silloin, kun ihmiset jaksavat työssään hyvin ja työskentelevät innostuneesti?

Ihmisten erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen työyhteisössä nostaa merkityksellisyyden kokemusta, aikaansaa nopeampaa kehitystä ja parantaa tiimin keskenäistä kommunikointia ja vastuunjakoa. Tämä heijastuu työyhteisössä mm. ristiriitojen vähenemisenä, parempana viestintänä ja olemassaolevan potentiaalin parempana hyödyntämisenä.

Työhyvinvoinnin johtamisessa päästään askel proaktiivisempaan suuntaan!

TOIMINTAMALLIEN LISÄARVO KASVAA

Toimintamallit ja laatu. Toimintamallit ja turvallisuus. Toimintamallit ja palvelu.

Jos prosesseja kehitetään ainoastaan päämäärästä käsin, päästäänkö silloin parhaaseen lopputulokseen?

Kun toimintamallien kehittämisessä huomioidaan tarkoituksen lisäksi ihminen, kerrannaisvaikutukset toimintamallin kehittämisessä saattavat olla merkittävät. Esimerkkinä palveluprosessin kehittämisen investointi tulee usein takaisin rekrytointieuroissa, kun muistetaan ottaa yhtälössä mukaan myös ihminen.

LÄHDETÄÄNKÖ TEKEMÄÄN YHDESSÄ?

VALMENNUKSEN TAKANA 

Taru Puukko, Uralifti Oy perustaja, CEO

”Kun kehitetään ihmisiä, tulisi huomioida prosessit. Kun kehitetään prosesseja, tulisi muistaa ihmiset.”

Tarun monipuolinen työura sekä kokemukset valmenjana työelämäkentän eri sidosryhmien parissa on kehittänyt hänelle ilmiömäisen kyvyn ymmärtää syy-seuraus suhteita sekä löytää uusia, oivaltavia ratkaisuja henkilöstön kehittämisen ja työurajohtamisen osa-alueilla. Hän tunnistaa ja ymmärtää haasteet yksilöllisten erojen huomioinnissa johtamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta ja auttaa rakentamaan työpaikkoja, jotka tukevat ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kyettävä hakemaan uudenlaisia ratkaisuja, sillä vanhat toimintamallit eivät monestikaan johda haluttuihin tuloksiin. Tarun ennakkoluuloton ja utelias ote valmennustyöhön sekä ilmiöiden tutkimiseen takaa sen, että kuulija saa uusia oivalluksia omaan tekemiseensä.

Taru on erikoistunut tutkimaan työn kuormitukseen ja palautumistekijöihin liittyviä osa-alueita ja hyödyntää työssään myös Firstbeat® – hyvinvointianalyysia sekä ajattelutyyliteoriaan pohjautuvaa Luontaiset taipumukset ™ – menetelmää.

Jaakko Murtomäki, valmennuskumppani

Mr. Breakinghill, Missiomies

Jaakon ainutlaatuinen kyky kiteyttää ja luoda isosta kuvasta helposti ymmärrettäviä ja monistettavia prosesseja on yksi hänen supervoimistaan. Kun luodaan uusia tai kehitetään olemassa olevia perehdytys-, myynti/markkinointi- ja johtamisprosesseja, on Jaakko yli 14 vuoden kokemuksellaan oikea tekijä paikallaan.

Valmentajana Jaakko on ammattitaitoinen rakentaja, intohimoinen kehittäjä sekä sydämellinen yksilöiden kasvun mahdollistaja. Hänen analyyttinen ja tavoitteellinen otteensa yhdistettynä kykyyn kiteyttää monimutkaisiakin kokonaisuuksia selkeiksi ja yksinkertaisiksi prosesseiksi, tekevät hänestä loistavan kumppanin ja sparraajan oman kehityksen tueksi. Jaakon puoleen käännytään kun on jokin ongelma ratkaistavana, kaipaa uusia ideoita tai tarvitsee keinoja viedä omat huippuideansa käytäntöön.

Jaakon kanssa pääsee pintaa syvemmälle ja löytää keinot tehdä myymisestä itselleen luontevaa.Yrittäjänä hän on auttanut jo useita mikroyrittäjiä löytämään todellisen missionsa ja myynnillistämään toimintaansa.

Kaikki lähtee liikkeelle omasta missiosta, joka luo pohjan motivaatiolle, tavoitteille, jaksamiselle ja osaamiselle. Jaakon missio on mahdollistaa ratkaisevia läpimurtoja. Menestystä edeltää usein merkittävä oivallus. Oletko jo löytänyt omasi?

aloitetaanko valmennus-pöhinät?

laita viestiä.

siitähän se lähtee.