Tulevaisuuden työelämä. Se on aihe, mikä puhuttaa lähes jokaista tehtävästä, tittelistä tai tilanteesta riippumatta. Meitä kaikkia yhdistää se, että työelämäkenttä muuttuu nopeammin kuin koskaan ja tähän muutokseen meidän jokaisen tulisi kyetä jollain tapaa vastaamaan. Millainen on tulevaisuuden työelämäkenttä? Millaisia osaamistarpeita tulevaisuudessa on?

Näiden aiheiden parissa vietettiin tiistaina iltapäivä myös Tampereen Ammattikorkeakoululla Tulevaisuuden työ – workshopissa, jossa yhteistyössä Jussi Niemen (jussiniemi.com) kanssa haastoimme osallistujia pohtimaan työelämäkentän muutoksia ja mitä mahdollisuuksia muutosten myötä syntyy.

Aihe on itselle erityisen mieluinen siitä syystä, että osaamistarpeiden tunnistaminen on yksi tärkeimmistä ennakoivista asioista, jonka jokainen meistä omassa tilanteessaan voi tehdä ja jossa jokainen voi myös kehittyä. Niiden tunnistaminen helpottaa valintojen tekemistä tässä hetkessä esimerkiksi lisäkoulutuksen tai sivuaineiden suhteen ja auttaa näin kehittämään omaa osaamista vastaamaan tulevaisuuden työelämäkentän kysyntää.

Miten näistä tulevaisuuden osaamistarpeista voi sitten oman näkemyksen muodostaa? Aihe sinällään ei ole helppo, sillä tuskin  kukaan voi 100%:n varmuudella ennustaa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. On kuitenkin olemassa kolme asiaa, joihin perehtymällä voi helpottaa oman näkemyksen muodostamista. Olen auttanut useita ihmisiä oivaltamaan niin uusia työnhakumahdollisuuksia kuin osaamistarpeiden analysointia kolmen kulmakiven kautta ja ajattelin jakaa vinkit nyt myös sinun kanssasi – toivottavasti niistä on hyötyä sinulle!

Osaamistarpeiden tunnistamisen kulmakivet:

  1. Yritystoiminnan perusperiaatteiden ymmärtäminen
  2. Maailmaa muuttavat ilmiöt
  3. Syy-seuraussuhteiden ymmärrys

Tulevaisuudessa ja jo itseasiassa nyt näyttää siltä, että eniten työpaikkoja syntyy juuri pk- sektorin (pienet ja keskisuuret) yrityksiin. On tärkeää ymmärtää yritystoiminnan perusperiaatteita, jotta voi ymmärtää, millaiselle osaamiselle erilaiset ilmiöt ja teknologian kehitys luovat yrityksissä kysyntää. Kaikille yrityksille on löydettävissä nimittäjiä, kuten esimerkiksi yhtiömuoto, hallinto, henkilöstö, asiakkaat, infra, lainsäädäntö jne, jotka koskettavat kaikkia olemassa olevia yrityksiä. Näihin asioihin on jokaisessa yrityksessä jollain tapaa otettu kantaa ja mietitty näiden järjestämistä käytännön tasolla – millaista osaamista, ajallista panostusta, prosesseja ynnä muuta edellämainitut asiat vaativat. Monesti nämä jokaista yritystä ”velvoittavat” asiat myös yhdistävät yrityksiä toisiinsa toimialarajojen ylitse. On erittäin tärkeää ymmärtää, millaisten sidosryhmien kanssa yritykset  ovat tekemisissä. Sidosryhmissä nimittäin tarvitaan aina vastavuoroisesti liiketoiminnan ymmärrystä sidosryhmien välillä ja tätä kautta monesti voi löytyä täysin uusia uramahdollisuuksia hieman yllättävistäkin paikoista. Voit miettiä esimerkiksi, mitä hallintoon liittyvät asiat ovat, millaista osaamista ja ajallista panostusta ne vaativat, kenen rooliin tehtävät kuuluvat ja millaisia työkaluja (esim. ohjelmistoja) tehtävän hoitamiseen tarvitaan? Näiden kysymysten vastausten pohjalta on helpompi lähestyä osaamistarvetta ja miettiä, kuka / mikä taho voi tarjota palvelujaan näihin tarpeisiin ja toisaalta millaisesta osaamisesta näet olevan tämän sidosryhmän osalta hyötyä.

Esimerkki 1:
Kuvassa on kaksi erilaista yritystä; ravintola ja tilitoimisto. Mikä näille yrityksille on yhteistä? Toisin sanoen, mitä kumpikin yritys tarvitsee? Näitä yhteisiä tekijöitä mainittiin jo aiemmin, esimerkiksi hallinto ja henkilöstö. Pohditaan seuraavaksi, mitä hallinto sisältää? Yhtenä osa-alueena tietenkin hallinnollisiin asioihin kuuluu taloushallinto =  linkki näiden kahden yrityksen välillä. Tilitoimiston asiakkaana on ravintola ja taloushallinto parhaimmillaan on erittäin hyvä ja tärkeä johtamisen työkalu ravintoloitsijalle. Jotta tilitoimisto pystyy palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla ravintola-toimialan yrityksiä, tarvitsee se substanssiosaamista myös ravintola-alasta ja sen lainalaisuuksista. Ilman tätä osaamista pyöritellään vain numeroita, mutta varsinainen lukujen tulkinta ja merkitys jäävät hataralle pohjalle. Voi siis hyvin olla, että ravintola-alan osaamiselle on tarvetta myös tilitoimistossa – eli uusia uramahdollisuuksia voi löytyä sen ilmeisen lisäksi myös toimialaan liittyvistä sidosryhmistä!

Myös erilaisten ilmiöiden seuraaminen ja niiden vaikutuksien ymmärtäminen erilaisilla toimialoilla ja eri työtehtävissä on tärkeä seikka, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Digihapatusta tulee joka tuutista ja keskustelu pyörii paljon sen ympärillä, mitä kaikkea digitalisaatio muuttaa meidän työssä. Toisaalta vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen, mitä osaamistarpeita nämä muutokset tuovat tullessaan. Jotta erilaisten ilmiöiden vaikutusta tulevaisuuden osaamistarpeisiin voi ennakoida ja tunnistaa, on tärkeää ymmärtää, miten ne vaikuttavat minkäkin yrityksen / toimijan liiketoimintaan ja sitä kautta esimerkiksi heidän asiakkaidensa toimintaan. Tässä konkretisoituu hyvin se, miksi on tärkeää ymmärtää yritystoiminnan perusperiaatteita, vaikkei yrittäjyys olisikaan se itselle todennäköisin työllistymisen muoto. Digitalisaation myötä erilaisten toimintojen automatisointi on tullut mahdolliseksi ja tämä on aiheuttanut työtehtävän muutoksia ja uusia osaamistarpeita monella toimialalla – ajatellaan esimerkiksi vaikka taloushallinnon työtehtävien muutosta (kuvattu esimerkissä). On olennaista ymmärtää, mikä ilmiö vaikuttaa mihinkin, miten se vaikuttaa ja mille osaamiselle se synnyttää kysyntää. Tässä nostin esille ensimmäisenä digitalisaation, mutta samaa ajatusmallia voi soveltaa esimerkiksi pohdittaessa, miten alusta- / jakamistalouden yleistyminen vaikuttaa ja muuttaa pankkien toimintaa. Mun suositus on, että uskaltaa miettiä kauemmas ja vähän hullunkurisiakin skenaarioita eri ilmiöiden vaikutuksista – sillä tavoin todennäköisemmin saa etumatkaa muutoksiin. Tällä hetkellä yleisesti toiminta on enemmän reaktiivista eli ollaan myöhässä. Ilmiöiden ja maailman seuraaminen auttaa toimimaan muutoksissa proaktiivisemmin.

Esimerkki 2:
Mihin digitalisaatio vaikuttaa tilitoimistossa? Ja miten se vaikuttaa? Yksi workshopissa esiin noussut asia oli kirjanpidon automatisointi. Tilitoimisto voi hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia automatisoimalla kirjanpitoa, jolloin henkilöstön aikaa vapautuu enemmän asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin. Millaista osaamista kirjanpidon automatisointi tilitoimistossa tarvitsee? Automatisointi vaatii jonkinlaisen ohjelmiston, eli ohjelmointiosaamiselle muodostuu kysyntää -> käännytään ohjelmistoyrityksen puoleen? Toisaalta ohjelmistoyrityksessä ei välttämättä ole syvällistä ymmärrystä kirjanpidosta/ taloushallinnosta, jolloin parhaan mahdollisen ohjelmiston kehitykseen tarvitaan substanssiosaamista taloushallinnosta. Mistä sitä löytyy? No taloushallinnon ammattilaisilta! Toisaalta tilitoimisto tilaaja-asiakkaana voi ”pelätä” huonoja kauppoja, koska heillä ei välttämättä ole ohjelmisto-osaamista, jolloin ohjelmiston ostaminen voi olla hankalaa. Tällaisessa tilanteessa voisi siis kuvitella, että taloushallintoalan tuntemuksesta olisi hyötyä ohjelmistofirmalle ja puolestaan ohjelmointiosaamisesta olisi etua tilaajan roolissa olevalle – välttääkseen mahdolliset sudenkuopat. Näin siis monialaiselle osaamiselle ja ei niin itsestäänselville ”osaamispareille” voi tulevaisuudessa olla käyttöä monessa yhteydessä.

Jotta erilaisia syy-seuraussuhteita työelämäkentässä voi ymmärtää, on tärkeää ymmärtää liiketoiminnan periaatteita ja seurata maailman menoa. Syy – seuraussuhteiden ymmärtäminen mahdollistaa parhaiten osaamistarpeiden ennakoinnin ja toisaalta myös sen, että pystyy tarjoamaan omaa osaamistaan sinne, minne ehkä valtaosa uusia uramahdollisuuksia etsivistä ei hoksaa katsoa. Työelämäkentässä toimimista helpottaa huomattavasti edellämainittujen asioiden soveltaminen ja ymmärtäminen sekä tietenkin oma-aloitteinen, muiden tärkeiden työelämätaitojen kehittäminen. Toin ajatusmallia sekä oivalluttavia kysymyksiä esiin yksinkertaisten ja pelkistettyjen esimerkkien kautta, mutta samaa logiikkaa on mahdollista soveltaa myös ”korkealentoisemmin” esimerkiksi erilaisen politiikan, lainsäätämisen tai talouden syklien muutosten vaikutuksien tunnistamisessa.

Tämän ajan ilmiöt ja muutokset synnyttävät myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia työelämään – ne vain täytyy oppia tunnistamaan! Toivottavasti näiden esimerkkien ja kysymysten avulla saat uusia oivalluksia ja näkemystä oman urasi kannalta olennaisen osaamisen kehittämiseen.

Kiikarit tulevaisuuteen!

-Taru ?